Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/8068
Title: Morphological and functional issues in the development of young male athletes.
Other Titles: Morfološki in funkcionalni vidiki razvoja mladih športnikov.
Authors: Figueiredo, António José Barata
Matta, Marcelo de Oliveira
Werneck, Francisco Zacaron
Keywords: Maturational development
Growth
Performance
Issue Date: 2014
Citation: FIGUEIREDO, A. J. B.; MATTA, M. de O.; WERNECK, F. Z. Morphological and functional issues in the development of young male athletes. Kinesiologia Slovenica, v. 20, p. 27-35, 2014. Disponível em:<https://www.kinsi.si/en/archive/2014/265/morfoloski-in-funkcionalni-vidiki-razvoja-mladih-sportnikov> . Acesso em: 16 jun. 2017.
Abstract: There is a strong link between maturational development and growth and performance. Organising age groups according to the criteria of chronological age leads to a big difference in size, composition and performance, and adolescence is the period when these differences are more visible with the ages between 13 and 15 years appearing to be the most heterogeneous period. In the same age group, maturationally more advanced subjects are generally heavier and taller than their peers of the same chronological age from childhood to the end of their adolescence. However, adults do not usually reveal the same differences when the same comparison is made. This situation can be explained by the catch up phenomenon in late-maturing individuals. The initial process for identifying promising athletes is multidimensional and the literature in the area shows that growth and maturation are two important concepts allowing a better understanding of the identification, selection and development processes of young athletes. Young soccer players tend to be above the mean for height and mass and tend to have an advanced biological maturity status with increasing age during adolescence and in elite development programmes. Worst results have been reported for body size and functional performance in young soccer players who were not selected to play in more demanding competitions or who had dropped out from sport. The same trend was visible in academy players who were not offered a professional contract. Despite the lack of evidence that at the beginning of the process the anthropometrical, maturational and physical characteristics are not directly associated with an exceptional performance in adulthood, it is of interest to understand that these indicators may open the doors of academies and other training centres of excellence promoting better conditions and better coaching for select players. Recently, decennial differences were not found in the entrance profile of soccer players in a club academy. This finding suggests that the sport (soccer) promotional strategies are being maintained despite the increased demandingness of professional players’ anthropometric characteristics and the demands of actual professional soccer competitions.
metadata.dc.description.abstracten: Med zrelostnim razvojem, rastjo in uspešnostjo obstaja močna povezava. Oblikovanje starostnih skupin po merilu kronološke starosti vodi v velike razlike v velikosti, telesni zgradbi in uspešnosti, adolescenca pa je obdobje, ko so te razlike vidnejše, pri čemer je obdobje od 13 do 15 let najbolj heterogeno. V enaki starostni skupini so zrelejši člani od otroštva do konca adolescence na splošno težji in višji od svojih sovrstnikov enake kronološke starosti. Vendar se pri odraslih pri enaki primerjavi običajno ne pokažejo enake razlike. To je mogoče razložiti s pojavom dohitevanja pri pozneje zrelih posameznikih. Začetek v postopku odkrivanja obetajočih športnikov je večdimenzionalen, literatura s tega področja pa kaže, da sta rast in zrelost dva pomembna koncepta za boljše razumevanje procesov identifikacije, selekcije in razvoja mladih športnikov. Običajno je višina in teža mladih igralcev nad povprečjem, glede na starost pa je njihova biološka zrelost višja v adolescenci ter pri programih za razvoj vrhunskih športnikov. Najslabše rezultate glede velikosti telesa in funkcionalne uspešnosti so poročali pri mladih nogometaših, ki niso bili izbrani za zahtevnejša tekmovanja ali so šport opustili. Enak trend je bil opazen pri igralcih iz športnih šol, ki jim niso bile ponujene profesionalne pogodbe. Kljub pomanjkanju dokazov, da antropometrične, zrelostne in telesne značilnosti na začetku procesa niso neposredno povezane z izjemno uspešnostjo v odraslosti, je dobro vedeti, da lahko ti kazalniki športnikom odprejo vrata športnih šol in drugih odličnih vadbenih centrov, ki promovirajo boljše pogoje in boljše treninge za izbrane igralce. Zadnje raziskave niso pokazale večjih razlik v vstopnem profilu nogometašev v klubski športni šoli. Ta ugotovitev nakazuje, da so se strategije za promocijo športa (nogometa) ohranile kljub vse večjim zahtevam po antropometričnih značilnostih profesionalnih igralcev in potrebah na dejanskih profesionalnih nogometnih tekmovanjih.
URI: http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/8068
metadata.dc.identifier.uri2: https://www.kinsi.si/en/archive/2014/265/morfoloski-in-funkcionalni-vidiki-razvoja-mladih-sportnikov
ISSN: 1318-2269
Appears in Collections:DEEFD - Artigos publicados em periódicos

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ARTIGO_MorphologicalFunctionalIssues.pdf113,54 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.